Ст 197 украина

06.07.2018 Выкл. Автор admin

«Стаття 197. Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання

Проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання —

тягнуть за собою попередження.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, —

тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

3) пункт 2 частини першої статті 213 доповнити словами «та їх посадовими особами, уповноваженими на те цим Кодексом»;

4) у частині другій статті 217 слова та цифру «у пункті 5» замінити словами та цифрами «у пунктах 2, 5»;

частину першу доповнити цифрами «197, 198»;

доповнити частиною другою такого змісту:

«Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 цього Кодексу (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг), мають право адміністратори центрів надання адміністративних послуг»;

6) у частині першій статті 222-2 цифри «197-201» замінити цифрами «200, 201»;

7) у частині першій статті 255:

пункт 2 доповнити цифрами «197, 198»;

доповнити пунктом 2-5 такого змісту:

«2-5) посадові особи, уповноважені на те місцевими державними адміністраціями (статті 197, 198)»;

8) частину першу статті 258 після цифр «185-3» доповнити словами та цифрами «статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження)».

2. У статті 12 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

назву після слів «міських рад» доповнити словами «та їх виконавчих органів»;

доповнити частиною другою такого змісту:

«До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належать:

1) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;

2) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону».

3. У Законі України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101 із наступними змінами):

у частині першій:

в абзаці першому слова «у видачі паспорта» замінити словами «у виїзді за кордон»;

пункти 2, 6 та 8 виключити;

у пункті 5 слова «рішенням іншого органу (посадової особи)» виключити;

частину другу виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

«У разі виникнення обмежень, передбачених цією статтею, орган, що їх запровадив, повідомляє про них у десятиденний строк з моменту їх запровадження:

1) громадянина України, щодо якого запроваджено відповідні обмеження;

2) органи Державної прикордонної служби України, які здійснюють контроль за дотриманням таких обмежень»;

2) у частині другій статті 8 слова та цифри «пунктами 1, 2 і 6-8» замінити словом та цифрою «пунктом 1».

4. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) пункт «б» частини першої статті 33 доповнити підпунктом 13 такого змісту:

«13) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону»;

Статья 197-1. Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство

1. Самовольное занятие земельного участка, которым причинен значительный вред ее законному владельцу или владельцу, —

наказывается штрафом от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

2. Самовольное занятие земельного участка, содеянное лицом, раньше судимой за преступление, предусмотренное этой статьей, или группой лиц, или относительно земельных участков особо ценных земель, земель в охранительных зонах, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах или зонах особого режима использования земель, —

наказывается ограничением воли на срок от двух до четырех лет или лишением свободы на срок до двух лет.

3. Самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом земельном участке, указанному в части первой этой статьи, —

наказывается штрафом от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением воли на срок до трех лет.

4. Самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом земельном участке, указанному в части второй этой статьи, или содеянное лицом, раньше судимой за такой именно преступление или преступление, предусмотренное частью третьей этой статьи, —

наказывается лишением свободы на срок от одного до трех лет.

Примечание. Согласно этой статье жаль, предусмотренная частью первой этой статьи, признается значительной, если она в сто и больше раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Налоговый кодекс Украины — Статья 197

Статья 197. Операции, освобожденные от налогообложения

197.1. Освобождаются от налогообложения операции по:

197.1.1. поставке продуктов детского питания и товаров детского ассортимента для младенцев по перечню, утвержденному Кабинетом Министров Украины;

197.1.2. поставки услуг по получению высшего, среднего, профессионально-технического и дошкольного образования учебными заведениями, включая обучение аспирантов и докторантов, учебными заведениями, имеющими лицензию на поставку таких услуг, а также услуг по воспитанию и обучению детей в домах культуры, детских музыкальных, художественных, спортивных школах и клубах, школах искусств и услуг по проживанию учащихся или студентов в общежитиях. К таким услугам относятся услуги по:

 • а) воспитанию и обучению детей, которые предоставляються детскими музыкальными и художественными школами, школами искусств, домами культуры (игра на музыкальных инструментах, хореография, изобразительное искусство, кружки (факультативы) иностранных языков, компьютерного обучения);
 • б) содержанию, воспитанию и обучению детей в дошкольных учебных заведениях как в пределах объема, установленного учебными планами и программами, так и свыше указанного объема;
 • в) всем видам образовательной деятельности, которые предоставляться общеобразовательными учебными заведениями I-III степеней;
 • г) всем видам образовательной деятельности, которые предоставляться профессионально-техническими учебными заведениями;
 • ґ) всем видам образовательной деятельности, которые предоставляться высшими учебными заведениями I-IV уровней аккредитации, в том числе для получения второго высшего и последипломного образования;
 • д) обучению слушателей подготовительных отделений высших учебных учреждений;
 • е) повторному изучению отчисленными студентами (курсантами) отдельных дисциплин и курсов с последующей сдачей экзаменов;
 • є) обучению аспирантов и докторантов;
 • ж) приему кандидатских экзаменов;
 • з) предоставлению научных консультаций для лиц, повышающих квалификацию самостоятельно;
 • и) довузовской подготовки;
 • і) проведению лекций по вопросам науки и техники, культуры и искусства, физической культуры и спорта, правовых знаний, туризма и краеведения;
 • ї) предоставлению консультаций для обучающихся, воспитанников, студентов, курсантов сверх объемов, установленных учебными планами и программами, для аспирантов, докторантов;
 • й) организации летних языковых курсов, школ, семинаров; групповых и индивидуальных занятий физической культурой и спортом на стадионах, в спортивных залах и плавательных бассейнах, на теннисных кортах для детей, учащихся и студентов;
 • а) технических и других средств реабилитации (кроме автомобилей), услуги по их ремонту и доставки товаров специального назначения, в том числе изделий медицинского назначения для индивидуального пользования, для инвалидов и других льготных категорий населения, определенных законодательством Украина по перечню, утвержденному Кабинетом Министров Украины;
 • б) комплектующих и полуфабрикатов для изготовления технических и других средств реабилитации (кроме автомобилей), товаров специального назначения, в том числе изделий медицинского назначения для индивидуального пользования, для инвалидов и других льготных категорий населения по перечню, утвержденному Кабинетом Министров Украины;
 • в) легковых автомобилей для инвалидов уполномоченному органу исполнительной власти с их оплатой за счет средств государственного или местных бюджетов и средств фондов общеобязательного государственного страхования, а также операции по их бесплатной передаче инвалидам;

197.1.4. предоставление услуг по доставке пенсий, страховых выплат и денежной помощи населению (независимо от способа доставки) на всех этапах доставки до конечного потребителя;

197.1.5. предоставление услуг по здравоохранению учреждениями здравоохранения, имеющие лицензию на поставку таких услуг, а также поставки услуг реабилитационными учреждениями для инвалидов и детей-инвалидов, имеющих лицензию на поставку таких услуг в соответствии с законодательством, кроме таких услуг:

 • а) предоставление косметологической помощи, кроме той, которая предоставляется по медицинским показаниям;
 • б) массаж для укрепления здоровья взрослого населения, коррекции осанки и т.п.;
 • в) проведение профилактических медицинских осмотров с подготовкой заключения о состоянии здоровья по просьбе граждан;
 • г) проведение гигиенической экспертизы проектных материалов и предварительных проектных предложений, в том числе по размещению объекта, а также нормативной документации на новые технологии производства продукции и новые виды продукции по заявке заказчика, гигиеническая оценка образцов новых видов продукции;
 • ґ) предоставление консультационной помощи по вопросам проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы;
 • д) обследование по заявке заказчика строящихся, реконструируемых или функционируют, с целью их соответствия санитарному законодательству;
 • е) проведение по заявке заказчика токсиколого-гигиенических, медико-биологических, санитарно-гигиенических, физиологических и других обследований с целью определения безопасности продукции для здоровья человека;
 • є) выдача субъектам хозяйствования разрешений на производство, использования, транспортировки, хранения, реализации, захоронение, уничтожение, утилизацию продукции и веществ отечественного и импортного производства, которые опасны для здоровья человека;
 • ж) предоставление юридическим и физическим лицам консультационной помощи по вопросам применения законодательства о здравоохранении, в том числе по обеспечению санитарного и эпидемического благополучия населения;
 • з) проведение медицинского освидетельствования лиц для выдачи:
  • разрешения на право получения и ношения оружия гражданам, кроме военнослужащих и должностных лиц, ношение оружия которыми предусмотрено законодательством;
  • соответствующих документов на выезд граждан за границу по вызову родственников, проживающих в зарубежных странах, оздоровление в зарубежных лечебных или санаторных заведениях по собственному желанию, а также в служебные командировки (кроме государственных служащих, работа которых связана с такими выездами и которые имеют соответствующие медицинские документы);
  • удостоверение водителя транспортного средства;
 • и) медицинское обслуживание съездов, конференций, симпозиумов, фестивалей, совещаний, соревнований и т.п.;
 • і) медицинское обслуживание граждан по их желанию в медицинских заведениях с улучшенным сервисным обслуживанием;
 • ї) организация медицинского контроля лиц, занимающихся физической культурой и спортом в оздоровительных учреждениях;
 • й) проведение профилактических прививок гражданам, выезжают за рубеж по вызову, для оздоровления в зарубежных лечебных или санаторных заведениях по собственному желанию, а также в туристические путешествия (кроме отъезжающих на лечение и в служебные командировки);
 • к) составление по заявкам заказчиков санитарных паспортов радиотехнических объектов и проведения исследований для их подтверждение;
 • л) проведение по заявкам заказчиков государственной санитарно-гигиенической экспертизы по аккредитации и аттестации предприятий, учреждений, организаций на право проведения токсиколого-гигиенических, медико-биологических, санитарно-гигиенических и других исследований;
 • м) определение по заявкам заказчика вредных и опасных факторов производственной среды, технологического и трудового процессов, проведение исследований для разработки средств и мер по устранению или уменьшению их опасного действия;
 • н) обучение по заявкам заказчиков на рабочих местах специалистов предприятий, учреждений, организаций в учреждениях санитарно-эпидемиологической службы, государственных научно-исследовательских институтах гигиенического и эпидемиологического профиля, а также специалистов предприятий, учреждений, организаций, проведение санитарно-гигиенических и бактериологических исследований;
 • о) предоставление по заявкам заказчиков услуг по организации работы ведомственных санитарных лабораторий, оснащение их медицинской техникой (оборудованием, аппаратурой, приборами), обучение на месте специалистов таких лабораторий методики проведения санитарно-гигиенических исследований;

197.1.6. поставки реабилитационных услуг инвалидам, детям-инвалидам, а также поставки путевок на санаторно-курортное лечение и отдых на территории Украины физических лиц в возрасте до 18 лет, инвалидов, детей-инвалидов;

197.1.7. поставки услуг по:

 • а) содержание детей в дошкольных учебно-воспитательных заведениях, школах-интернатах;
 • б) содержания лиц в домах-интернатах для граждан преклонного возраста и инвалидов, детских домах-интернатах, пансионатах для ветеранов войны и труда, гериатрических пансионатах, реабилитационных учреждениях, территориальных центрах социального обслуживания (предоставление социальных услуг);
 • в) питание и обустройство на ночлег и предоставление других социальных услуг бездомным лицам в центрах учета заведениях учреждениях социальной защиты для бездомных лиц, а также лицам, освобожденным из мест лишения свободы, в центрах социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы;
 • г) питание детей в дошкольных, общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях и граждан в учреждениях здравоохранения. Порядок предоставления таких услуг утверждается Кабинетом Министров Украины;
 • ґ) питание, обеспечение имуществом, коммунально-бытовыми и другими услугами, которые предоставляются лицам, содержащимся в учреждениях пенитенциарной системы, а именно:
  • питания, в том числе приготовление пищи;
  • обеспечение одеждой, бельем, обувью и постельными принадлежностями;
  • пользования комнатами длительных свиданий;
  • услуги почтовой и телефонно-телеграфной связи;
  • поставку продуктов питания и предметов первой необходимости;
  • ремонт обуви и одежды;
  • дополнительное медицинское обслуживание;
  • банно-прачечные услуги;
  • прокат кино-и видеофильмов, культурно-образовательные мероприятия;
 • д) питание, обеспечение имуществом, коммунально-бытовыми и другими социальными услугами за счет государственных средств, предоставляются лицам, которые содержатся в реабилитационных учреждениях, территориальных центрах социального обслуживания (предоставление социальных услуг), учреждениях, предприятиях, организациях всеукраинских общественных организаций инвалидов и их союзов, занимаются реабилитацией, оздоровлением и физкультурно-спортивной деятельностью, центрах учета и учреждениях социальной защиты для бездомных лиц, центрах социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, санаториях для ветеранов и инвалидов, домах-интернатах для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов, психоневрологических и специализированных домах-интернатах, пансионатах для ветеранов войны и труда, гериатрических пансионатах;

197.1.8. предоставление услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом (кроме такси), тарифы на которые регулируются в установленном законом порядке.

Эта норма не распространяется на операции по предоставлению пассажирского транспорта в аренду (прокат);

197.1.9. поставки религиозными организациями культовых услуг и предметов культового назначения по перечню, а именно:

 • а) культовые услуги: крещение, заключение церковного брака, похороны, молебен, панихида, освящение (помещений, автомобилей т.д.), обрезка, первое причастие, бар-мицва (совершеннолетия);
 • б) предметы культового назначения: свечи, иконы (образы), кресты (нательные, погребальные, алтарные, Требна, водосвятные, иерейские, с украшениями и др.), четки, покрывала (алтарные, погребальные и т.д.), медальоны с религиозной символикой, уголь кадильный, ладан, лампадное масло, миро, лампады, кадила, подсвечники (семисвечник, трехсвечник пасхальные и др.), плащаницы, облачения священнослужителей (ризы, подризнике, воздуха, орлицы, стихари, скуфье, митры, камилавки т.п.), венцы, буквари, принадлежности для крещения (крестильный ящик), дароносицы, дарохранительницы (реликварии), купели, печати для просфор, кропила, копия, стрючци, чаши (потир), блюдца, звездицу, лжицы, ковшики, дискосы, поплавки, колокола, органы, фисгармонии, проходные молитвы, пояс «живой в помощи», мезузы, талесы, тфилин (филактерия), скульптурные изображения святых, хоругви, фаны, маца, просфоры, облатки, богослужебная литература;

197.1.10. предоставление услуг по погребению и снабжение ритуальных товаров государственными и коммунальными службами, а именно:

 • а) вызов агента ритуальной службы для оформления заказа на организацию и проведение захоронения;
 • б) оформление медицинской справки о причинах смерти;
 • в) доставка заказчику ритуальных атрибутов для организации погребение;
 • г) погрузка, разгрузка и перенос ритуальных атрибутов;
 • ґ) транспортные услуги в процессе организации погребение;
 • д) продажа стандартной гроба;
 • е) продажа контейнера для перевозки оцинкованной гроба; запайки оцинкованной гроба;
 • є) содержание тел умерших в холодильных камерах сверх нормы пребывания (после смерти в лечебном учреждении, а также тех, которые умерли дома или других местах);
 • ж) услуги по подготовке тела покойного к захоронению или кремации (услуги парикмахера и косметолога, омовения, бальзамирования, укладка в гроб);
 • з) копания могилы;
 • и) перенесение гроба с телом покойного (домой, в квартиру в многоэтажном доме, в морг; из дома, квартиры, морга и т.д. к месту погребения);
 • і) музыкальное сопровождение обряда погребения;
 • ї) проведение гражданской панихиды;
 • й) услуги организатора обряда погребения;
 • к) изготовление и установка металлической намогильного таблички, креста, надголовника или временного памятного знака;
 • л) продажа стандартных похоронных венков и траурных лент для них;
 • м) организация отправки гроба с телом покойного или урны с прахом покойного за границу;
 • н) в случае проведения подзахоронение в могилу услуги по демонтажа элементов существующего надгробия (памятника) и их установка;
 • о) написания текста на траурной ленте;
 • п) кремация;
 • р) продажа урны;
 • с) продажа кубка для урны;
 • т) захоронение урны с прахом в могилу, в колумбарии, развеивания праха;

197.1.11. освобождения, указанные в подпункте 197.1.10 этого пункта, не распространяются на операции по поставке услуг по погребению и кремации трупов животных и связанную с этим деятельность;

197.1.12. бесплатной передачи подвижного состава одной железной дороги или предприятием железнодорожного транспорта общего пользования другим железным дорогам или предприятиям железнодорожного транспорта общего пользования государственной формы собственности.

Бесплатная передача движимого состава между предприятиями в пределах железной дороги проводится по представлению начальника железной дороги на основе решения Укрзализныци, а в пределах Укрзализныци — согласно приказом ее генерального директора. Бесплатная передача движимого состав оформляется актом приема-передачи в соответствии с законодательства.

Бесплатная передача осуществляется в случае:

 • производственной необходимости в связи с единым технологическим процессом;
 • распределения подвижного состава в связи с реструктуризацией отрасли и ликвидацией отдельных подразделений.

В случае если на дату проведения операций по безвозмездной передачи подвижного состава одной железной дорогой или предприятием железнодорожного транспорта общего пользования другим железным дорогам или предприятиям железнодорожного транспорта общего пользования государственной формы собственности, налоговые обязательства не возникают. При этом железные или предприятия железнодорожного транспорта, которые безвозмездно передают подвижной состав, корректировка сумм налогового кредита не производят;

197.1.13. бесплатной приватизации жилищного фонда, включая места общего пользования в многоквартирных домах и придомовых территорий, приусадебных земельных участков в соответствии законодательству, а также предоставление услуг, получение которых согласно законодательству является обязательным условием приватизации жилья, придомовых территорий многоквартирных домов, приусадебных земельных участков;

 • безвозмездной передачи работникам совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, которые приватизируются и приравненным к ним лицам доли государственного имущества (акций) согласно Закону Украины «Об особенностях приватизации имущества в агропромышленном комплексе » Перечень предприятий, подлежащих приватизации, определяется Кабинетом Министров Украина;

197.1.14. поставка жилья (объектов жилищного фонда), кроме их первой поставки, если иное не предусмотрено настоящим подпунктом.

В этом подпункте первая поставка жилья (объекта жилищного фонда) означает:

 • а) первую передачу готового нового жилья (объекта жилого фонда) в собственность покупателя или поставка услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) по сооружению такого жилья за счет заказчика;
 • б) первая продажа реконструированного или капитально отремонтированного жилья (объекта жилищного фонда) покупателю, который являеться иным лицом, чем владелец такого объекта на момент вывода его по эксплуатации (использования) в связи с такой реконструкцией или капитальным ремонтом, или поставка услуг (включая стоимость приобретенных за счет исполнителя материалов) на такую реконструкцию или капитальный ремонт за счет заказчика.

Нормы этого подпункта распространяются также на первую продажу дачных или садовых домов, а также любых других объектов собственности, зарегистрированных согласно законодательству как жилье (Жилой фонд);

Операции с первой поставки доступного жилья и жилья, которое строится с привлечением государственных средств, освобождаются от налогообложения.

197.1.15. предоставление благотворительной помощи, в том числе бесплатное поставки товаров / услуг благотворительным организациям, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством, а также предоставление такой помощи благотворительными организациями приобретателям (субъектам) благотворительной помощи в соответствии с законодательством о благотворительной деятельности и благотворительных организациях.

Под бесплатным снабжением следует понимать поставки товаров / услуг благотворительным организациям и получателям благотворительной помощи без какой-либо денежной, материальной или других видов компенсации. В случае несоблюдения условий, определенных настоящим подпунктом, такие операции облагаются налогом на общих основаниях.

На товары, которые поступают как благотворительная помощь от отечественных благотворителей по целям, определенным статьей 3 Закона Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», распространяются правила маркировки.

Маркировка производится путем нанесения надписи «Благотворительная помощь. Продажа запрещена «на этикетке, ярлыке или непосредственно на внешней или внутренней упаковке товара. При маркировке товаров благотворительной помощи может использоваться символика благотворительной организации и благотворителя.

Товары маркируются таким образом, чтобы при осмотре упаковки или непосредственно товаров надпись была видна полностью и четко.

Товары благотворительной помощи маркируются благотворителями, которые оказывают такую помощь.

Контроль за выполнением правил маркировки осуществляют местные органы исполнительной власти и органы государственной налоговой службы.

Благотворительная помощь может предоставляться в виде товаров, работ, услуг, предназначенных для использования юридическими лицами — ее приобретателями с целью осуществления деятельности по целям, предусмотренным статьей 3 Закона Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

После получения от благодетеля предложения по предоставлению благотворительной помощи в виде товаров, ее видов, размеров и т.д. юридическое лицо — приобретатель благотворительной помощи:

 • определяет с учетом рекомендаций соответствующих органов исполнительной власти и органов местного самоуправления круг лиц, которым она будет предоставляться;
 • сообщает благодетелю о намерении принять предложенную благотворительной помощи.

Юридические лица — приобретатели благотворительной помощи ведут бухгалтерский и оперативный учет поступления, хранения, распределения и использования благотворительной помощи в виде товаров, работ, услуг, а также отчетность по установленной центральным органом исполнительной власти, осуществляющим формирование государственной политики в сфере статистики, которую направляют органам государственной налоговой службы.

Для бухгалтерского учета операций, связанных с благотворительной помощью, юридические лица — приобретатели благотворительной помощи пользуются планом счетов и инструкцией, действующих в Украине.

Юридические лица — приобретатели благотворительной помощи самостоятельно определяют порядок аналитического учета операций, связанных с благотворительной помощью, открывают соответствующие счета.

Юридические лица — приобретатели благотворительной помощи в своей годовой финансовой отчетности отражают:

 • в бухгалтерском балансе отдельно средства (товары, работы, услуги), полученные в качестве благотворительной помощи;
 • в отчете о прибылях и убытках — отдельно стоимостную величину полученной благотворительной помощи.

В приложении (комментарии) к годовому отчету делаются необходимые пояснения относительно указанных показателей деятельности, связанной с благотворительной помощи.

Контроль за получением, хранением, распределением благотворительной помощи в виде товаров, работ, услуг осуществляют местные органы исполнительной власти, а за их целевым использованием — местные органы исполнительной власти и органы государственной налоговой службы.

Полученные с целью оказания благотворительной помощи маркированные товары, поставляемые за средства или другие виды компенсации, и / или выручка, полученная за такие поставки, подлежат изъятию в недобросовестного продавца и конфискуются в доход государства в установленном порядке.

Не подлежат освобождению от налогообложения операции по предоставлению благотворительной помощи в виде указанных в разделе VI настоящего Кодекса подакцизных товаров, ценных бумаг (кроме предоставленных эндавмента, указанных в разделе IV настоящего Кодекса), нематериальных активов и товаров / услуг, предназначенных для использования в хозяйственной деятельности;

197.1.16. безвозмездной передачи в собственность государства или коммунальную собственность территориальных громад сел, поселков, городов или в их общую собственность объектов всех форм собственности, находящиеся на балансе одного плательщика налога и передаются на баланс другого налогоплательщика, если такие операции проводятся по решению Кабинета Министров Украины, центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, принятым в пределах их полномочий.

Нормы этого подпункта распространяются также на операции по безвозмездной передачи объектов с баланса юридического лица любой формы собственности на баланс другого юридического лица, находящегося в государственной или коммунальной собственности, которые проводятся по решению органа государственной власти Украины или органа местного самоуправления, принятым в пределах их полномочий и по решению юридических лиц, в при передаче основных средств инфраструктуры железнодорожного транспорта, независимо от того, субъекты операции плательщиками налога;

197.1.17. безвозмездной поставки товаров / услуг собственного производства подсобными хозяйствами и лечебно-производственными трудовыми мастерскими (цехами, участками) домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания (предоставление социальных услуг), центров реинтеграции бездомных лиц, центров социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, специализированных больниц, лечебно-профилактических учреждений особого типа и диспансеров при условии, что такая передача осуществляется для удовлетворения собственных нужд указанных заведений;

197.1.18. поставки государственных платных услуг физическим или юридическим лицам органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также другими лицами, уполномоченными такими органами или законодательством предоставлять указанные услуги, обязательность получения (предоставления) которых устанавливается законодательством, включая плату за регистрацию, выдачу лицензии, сертификатов в виде сборов, государственной пошлины и т.п.;

197.1.19. предоставление услуг по регистрации актов гражданского состояния государственными органами, уполномоченными осуществлять такую регистрации согласно законодательству;

197.1.20. поставки библиотеками, которые находятся в государственной или коммунальной собственности или в собственности всеукраинских общественных организаций инвалидов, платных услуг по комплектованию регистрационно-учетных документов (билетов, формуляров), пользование редкими, ценными справочниками, книгами (в том числе ночным абонементом), тематического отбора литературы по запросу потребителя и предоставление тематических, адресно-библиографических и фактографических справок;

197.1.21. поставке (продаже, передаче) земельных участков, земельных долей (паев), кроме тех, которые размещены под объектами недвижимого имущества и включаются в их стоимости в соответствии с законодательства (с учетом положений абзаца первого подпункта 197.1.13 пункта 197.1 статьи 197 настоящего Кодекса);

 • арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности государства или территориальной общины, если такая арендная плата полностью зачисляется в соответствующие бюджеты;

197.1.22. оплаты стоимости фундаментальных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ лицом, непосредственно получает такие средства со счета органа, осуществляющего казначейское обслуживание бюджетных средств;

197.1.23. бесплатной передачи приборов, оборудования, материалов, кроме подакцизных, научным учреждениям и научным организациям, высшим учебным заведениям III-IV уровней аккредитации, внесенным в Государственный реестр научных организаций, которым предоставляется поддержка государства;

197.1.24. поставки в сельской местности сельскохозяйственными товаропроизводителями услуг по ремонту школ, дошкольных учреждений, интернатов, учреждений здравоохранения и оказание материальной помощи (в пределах одного необлагаемого минимума доходов граждан в месяц на одного человека) продуктами питания собственного производства и услуг по обработке земли многодетным семьям, ветеранам труда и войны, реабилитированным гражданам, инвалидам, одиноким пожилым людям, лицам, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, и школам, дошкольным учреждениям, интернатам, учреждениям здравоохранения;

197.1.25. поставки (подписки) периодических изданий печатных СМИ и книг (кроме изданий эротического характера), ученических тетрадей, учебников и учебных пособий отечественного производства, словарей украинско-иностранного или иностранно-украинского языка, доставки таких периодических изданий печатных средств массовой информации на таможенной территории Украины.

197.1.26. передачи конфискованного имущества, находок, сокровищ, имущества, признанного бесхозным, имущество, за которым не обратился владелец до конца срока хранения, и имущества, по праву наследования или на иных законных основаниях переходит в собственность государства (в том числе имущества, определенного в статье 184 Таможенного кодекса Украины), в распоряжение государственных учреждений или организаций, уполномоченных осуществлять их хранение или поставки по законодательством, а также операции по бесплатной передаче указанного в настоящем пункте имущества в случаях, определенных законодательством, во владение и пользование государственных органов, учреждений (организаций), которые содержатся за счет бюджетных средств, а также учреждений, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детских домов семейного типа, приемных семей.

Операции с дальнейшей поставкой указанных товаров облагаются налогом на общих основаниях;

197.1.27. поставки лекарственных средств, разрешенных для производства и применения в Украине и внесенных в Государственный реестр лекарственных средств (в том числе аптечными учреждениями), а также изделий медицинского назначения по перечню, утвержденному Кабинетом Министров Украины;

197.1.28. поставки товаров / услуг в части суммы компенсации на покрытие разницы между фактическими расходами и регулируемым ценам (тарифам) в виде производственной дотации из бюджета.

197.1.29. Безвозмездной передаче в государственную или коммунальную собственность соответствующих территориальных общин трамвайных вагонов (товарная позиция согласно УКТ ВЭД 8603 10 00 10), троллейбусов (товарная позиция согласно УКТ ВЭД 8702 90 90 10), автобусов (товарная позиция по УКТ ВЭД 8702) для перевозки граждан на маршрутах (линиях) согласно требованиям жизнеобеспечения населенных пунктов. В случае нецелевого использования указанных товаров плательщик налога обязан увеличить налоговые обязательства по результатам налогового периода, на который приходится такое нарушение, на сумму налога на добавленную стоимость, которая должна быть уплачена в момент импорта (поставки) таких товаров, а также уплатить пеню в соответствии с законом.

197.1.31. безвозмездной передачи имущества Государственным концерном «Укроборонпром» и государственными предприятиями, в том числе казенными, которые включены в его состав, если такая передача осуществляется предприятиям, учреждениям или организациям с целью проведения демонстрации товаров военного назначения или двойного использования (с последующим возвращением этого имущества), проведение совместных или самостоятельных испытаний изделий военного назначения (с последующим возвращением этого имущества или без такового), поддержки научно -исследовательской и опытно-конструкторской деятельности государственных предприятий, учреждений и организаций (с последующим возвращением этого имущества или без такового), обеспечение деятельности представительств Государственного концерна «Укроборонпром» и предприятий оборонно-промышленного комплекса, включенных в его состав (с последующим возвращением этого имущества или без такового).

197.2. Освобождаются от налогообложения операции по поставке и ввоз на таможенную территорию Украины товаров / услуг, предусмотренных для собственных потребностей дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций в Украине, а также для использования лицами из числа дипломатического персонала этих дипломатических миссий и членами их семей, проживающих вместе с такими лицами. Порядок освобождение от налогообложения и перечень операций, подлежащих освобождению от налогообложения, устанавливаются Кабинетом Министров Украины исходя из принципа взаимности относительно каждого отдельного государства.

В случае дальнейшей поставки (продажи) на таможенной территории Украина транспортных средств, которые были ввезены с освобождением от налогообложения в соответствии с нормами настоящего подпункта, налог оплачивается лицом, указанным в третьем абзаце подпункта 3 пункта 180.1 статьи 180 настоящего Кодекса не позднее дня такого снабжения.

197.3. Освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров морского промысла (рыба, млекопитающие, ракушки, ракообразные, водные растения и т.п. в охлажденном, соленом, мороженом, консервированном виде, переделанные в муку или другую продукцию), добытых (выловленных, произведенных) судами, зарегистрированными в Государственном судовом реестре Украины или Судовой книге Украины. Операции по дальнейшей поставки указанных товаров юридическими лицами — судовладельцами или фрахтовщиками облагаются в общем порядке, установленном настоящим Кодексом.

197.4. Освобождение от налогообложения товаров, предусмотрена пунктом 197.1 настоящей статьи, распространяется на операции по ввозу на таможенную территорию Украины.

197.5. Освобождение от налогообложения, предусмотренное пунктом 197.1 настоящей статьи, не распространяется на операции с подакцизными товарами, указанными в разделе VI настоящего Кодекса.

197.6. Освобождаются от налогообложения операции по поставке товаров (кроме подакцизных товаров) и услуг (кроме услуг, предоставляются при проведении лотерей и развлекательных игр и услуг по поставке товаров, полученных в рамках договоров комиссии (консигнации), поруки, поручения, доверительного управления, других гражданско-правовых договоров, которые уполномочивают такого налогоплательщика осуществлять поставку товаров от имени и по поручению другого лица без передачи права собственности на такие товары), которые непосредственно изготовляются предприятиями и организациями, которые основаны общественными организациями инвалидов, где количество инвалидов, имеющих в таких организациях основное место работы, составляет в течение предыдущего отчетного периода не менее 50 процентов среднесписочной численности штатных работников, и при условии, что фонд оплаты труда таких инвалидов составляет в течение отчетного периода не менее 25 процентов суммы общих расходов по оплате труда, относящихся к состав расходов согласно правилам обложения налогом на прибыль предприятий.

Непосредственным считается изготовление товаров / услуг, в результате которого сумма расходов по переработке (обработка, другие виды преобразование) сырья, комплектующих изделий, составляющих частей, других покупных товаров / услуг, используемых при изготовлены таких товаров / услуг, составляет не менее 8 процентов цены поставки таких изготовленных товаров / услуг.

Указанные предприятия и организации общественных организаций инвалидов имеют право применять указанную льготу при наличии регистрации в соответствующем органе государственной налоговой службы, осуществляется на основании соответствующего заявления налогоплательщика о желании получить такую ​​льготу и решения уполномоченного органа в соответствии с Законом Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине «.

В случае нарушения требований этого подпункта плательщиком налога орган государственной налоговой службы отменяет его регистрацию как лица, имеющего право на налоговую льготу, а налоговые обязательства такого плательщика налога перечисляются из налогового периода, за результатам которого были выявлены такие нарушения, согласно общих правил налогообложения, установленных настоящим Кодексом, и с одновременным применением соответствующих финансовых санкций.

Налоговая отчетность таких предприятий и организаций подается в порядке, установленном законодательством.

197.7. Освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины культурных ценностей по кодам согласно УКТ ВЭД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, изготовленных 50 и более лет назад.

197.8. Освобождаются от налогообложения операции по поставке услуг по перевозке (перемещению) пассажиров и грузов транзитом через таможенную территорию Украины, а также по поставке услуг, связанных с такой перевозкой (перемещением).

197.9. Освобождаются от налогообложения операции по поставке услуг иностранным и отечественным судам, осуществляющих международные перевозки пассажиров, их багажа и грузов и оплачиваются ими в соответствии с законодательством Украины портовыми сборами

197.10. Освобождаются от налогообложения операции по поставке услуг по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов, осуществляют внутренние, международные и транзитные полеты в районах полетной информации зоны ответственности Украине. Порядок документального оформления, выписки налоговых накладных и отражения этих операций в налоговой отчетности определяется Кабинетом Министров Украины.

197.11. Освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины имущества как международной технической помощи, предоставляемой в соответствии с международными договорами Украина, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украина, а также в качестве гуманитарной помощи, предоставленной согласно нормами Закона Украины «О гуманитарной помощи».

197.12. Освобождаются от налогообложения операции банков и других финансовых учреждений по поставке (продаже, отчуждению другим способом) имущества, переданного физическими лицами, а также субъектами предпринимательской деятельности — частными предпринимателями и другими лицами, не являющимися плательщиками налога, в залог, в том числе ипотеке, и на которое было обращено взыскание.

197.13. Освобождаются от налогообложения операции банков с продажи (передачи) или приобретение обязательств по депозитам (вкладами).

197.14. Освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины природного газа по коду согласно УКТ ВЭД 2711 21 00 00.

197.15. Освобождаются от налогообложения операции по поставке строительно-монтажных работ по строительству доступного жилья и строящегося жилья за государственные средства.

197.16. Освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины:

197.16.1. оборудования, которое работает на возобновляемых источниках энергии, энергосберегающего оборудования и материалов, средств измерения, контроля и управления расходами топливно-энергетических ресурсов, оборудования и материалов для производства альтернативных видов топлива или для производства энергии из возобновляемых источников энергии;

197.16.2. материалов, оборудования, комплектующих, используются для производства:

197.16.2.1. оборудования, которое работает на возобновляемых источниках энергии;

197.16.2.2. материалов, сырья, оборудования и комплектующих, которые будут использоваться в производстве альтернативных видов топлива или производстве энергии из возобновляемых источников энергии;

197.16.2.3. энергосберегающего оборудования и материалов, изделий, эксплуатация которых обеспечивает экономию и рациональное использования топливно-энергетических ресурсов;

197.16.2.4. средств измерения, контроля и управления расходами топливно-энергетических ресурсов.

Операции по ввозу на таможенную территорию Украины указанных в настоящем пункте товаров освобождаются от налогообложения, если эти товары применяются налогоплательщиком для собственного производства и если идентичные товары с аналогичными качественными показателями не производятся в Украине.

Перечень таких товаров с указанием кодов УКТ ВЭД устанавливается Кабинетом Министров Украины.

В случае нарушения требований относительно целевого использования таких товаров плательщик налога обязан увеличить налоговые обязательства по результатам налогового периода, на который приходится такое нарушение, на сумму налога на добавленную стоимость, которая должна быть уплаченная по указанным операциям в момент ввоза таких товаров, а также уплатить пеню, начисленную на такую сумму налога, исходя из 120 процентов учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей на день уплаты налогового обязательства, и за период со дня ввоз таких товаров в день увеличения налогового обязательства.

197.17. На период проведения военных учений на территории Украина, проводимых в рамках программы «Партнерство ради мира «, освобождаются от налогообложения операции по поставки на таможенной территории Украины горюче-смазочных материалов, приобретаемых нерезидентами для передачи участникам совместных с подразделениями Вооруженных Сил Украины военных учений.

Порядок, перечень предприятий и объемы поставки горюче-смазочных материалов устанавливаются Кабинетом Министров Украина.

197.18. Освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины племенных чистопородных животных, племенных (генетических) ресурсов по кодам согласно УКТ ВЭД 0101 10 10 00, 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0103 10 00 00, 0104 10 10 00, 0511 10 00 00, 0511 99 85 10, которые осуществляются субъектами специального режима налогообложения, установленного статьей 209 настоящего Кодекса. Операции по дальнейшей поставке указанных племенных чистопородных животных или племенных (генетических) ресурсов облагаются налогом в общем порядке, установленном настоящим Кодексом.

197.19. Освобождаются от налогообложения операции по поставке Национальному банку Украины:

 • драгоценных металлов, в том числе их ввоза на таможенную территорию Украины;
 • услуги, связанные с разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов и изготовление банковских металлов.

197.20. Освобождаются от налогообложения операции по ввозу на таможенную территорию Украины физическими лицами товаров, определенных частью десятой статьи 374 Таможенного кодекса Украины.